มาตรฐานการให้บริการ

กฏ และกติกาในการให้บริการ
แบ่งประเภทของการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมออกเป็น 3 ประเภทดังนี้
(เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 เป็นต้นไป)

 1. เจตนาทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชาติ , ศาสนา , พระมหากษัตริย์
  ได้กระทำลงไปแล้ว
  การพิจารณา ระงับการให้บริการถาวรทุกเกมในเครือ Ini3 ทันที , ระงับการใช้งานหมายเลขบัตรประชาชนที่ใช้สมัครเล่นเกม และดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

 2. สื่อหรือส่อเจตนาที่จะกระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
  ยังไม่เกิดการกระทำ แต่ส่อถึงเจตนาใดๆ ที่อาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขึ้นได้
  การพิจารณา
    1)  ระงับการให้บริการแบบชั่วคราว จนกว่าจะติดต่อเข้ามาที่ GM Hotline
    2 GM ชี้แจงและให้คำแนะนำวิธีการเล่นเกมที่ถูกต้อง
    3 GM แจ้งให้ทราบว่าหากกระทำการอันไม่เหมาะสมแล้ว จะต้องแก้ไขอย่างไร
    4 เปิดให้สามารถใช้งานไอดีต่อไปได้

 3. กระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
  ได้กระทำลงไปแล้ว 
  การพิจารณา
    1)  ระงับการให้บริการแบบชั่วคราว จนกว่าจะติดต่อเข้ามาที่ GM Hotline
    2 GM ชี้แจงและให้คำแนะนำวิธีการเล่นเกมที่ถูกต้อง
    3 พิจารณาตามกฏ และกติกา ดังต่อไปนี้

  * กฏ และกติกาต่างๆ จะมีผล หลังจากที่ได้ติดต่อเข้ามาที่ GM Hotline แล้วเท่านั้น

  ประเภทของพฤติกรรม
  ที่ไม่เหมาะสม
  กระทำครั้งแรก เคยได้รับการชี้แจง หรือคำแนะนำจาก
  ทีมงานไปแล้ว
  กระทำซ้ำ ตั้งแต่
  ครั้งที่สามขึ้นไป
  1) กระทำการแฮคระบบ
  , ดัดแปลงโปรแกรมเกม
  ,ใช้โปรแกรมโกงหรือ
  บอท ไม่ว่าจะเป็นการใช้
  งานเอง หรือสนับสนุน
  ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
  เป็นผู้เผยแพร่ , เป็น
  ผู้จัดจำหน่าย , เป็นผู้
  ทำซ้ำหรือกระทำการ
  ใดๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
  - ระงับไอดี 30 วัน
  - ลบไอเทมทั้งหมดและ
  ตัวละครทั้งหมดในเกมที่
  กระทำการอันไม่เหมาะ
  สม
  - ระงับไอดีถาวรเกมที่
  กระทำการอันไม่เหมาะ
  สม
  - ดำเนินคดีทางกฏหมาย
  - ระงับไอดีถาวรทุกเกม
  ในเครือ Ini3 (รวมถึงเกม
  ในอนาคตด้วย)
  - ระงับการใช้หมายเลข
  บัตรประชาชนที่ใช้สมัคร
  เล่นเกม
  - ดำเนินคดีทางกฏหมาย
  2) กระทำการแฮคบุคคล
  อื่น (ข้อมูล , เครื่อง
  คอมพิวเตอร์) ด้วยการใช้
  ข้อมูลที่มิใช่ของตนโดย
  ไม่ได้รับอนุญาต
  - ระงับไอดี 30 วัน
  - ลบไอเทมทั้งหมดและ
  ตัวละครทั้งหมดในเกมที่
  กระทำการแฮค
  - ระงับไอดีถาวรเกมที่
  กระทำการอันไม่เหมาะ
  สม
  - ดำเนินคดีทางกฏหมาย
  - ระงับไอดีถาวรทุกเกม
  ในเครือ Ini3 (รวมถึงเกม
  ในอนาคตด้วย)
  - ระงับการใช้หมายเลข
  บัตรประชาชนที่ใช้สมัคร
  เล่นเกม
  - ดำเนินคดีทางกฏหมาย
  3) ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน
  ไอดี เป็นเงินจริง , ซื้อ-
  ขาย เงินในเกมหรือ
  ไอเทมในเกมเป็นเงินจริง
  , ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน
  ไอดี หรือไอเทมในเกม
  กับเกมออนไลน์อื่นๆ
  หรือทรัพย์สินที่มีค่าอื่นๆ
  (การทิ้งช่องทางไว้ให้
  สามารถเกิดการติดต่อ
  สื่อสารกันได้ ถือว่าเป็น
  การกระทำลงไปแล้ว)
  - ระงับไอดี 7 วัน
  - ลบไอเทมทั้งหมดและ
  ตัวละครทั้งหมดในเกมที่
  กระทำการอันไม่เหมาะ
  สม
  - ระงับไอดีถาวรเกมที่
  กระทำการอันไม่เหมาะ
  สม
  - ดำเนินคดีทางกฏหมาย
  - ระงับไอดีถาวรทุกเกม
  ในเครือ Ini3 (รวมถึงเกม
  ในอนาคตด้วย)
  - ระงับการใช้หมายเลข
  บัตรประชาชนที่ใช้สมัคร
  เล่นเกม
  - ดำเนินคดีทางกฏหมาย
  4) แอบอ้างเป็นทีมงาน
  ของบริษัท Ini3 , GM ,
  Game Master ,
  Webmaster , ทีมงาน
  Galaxy , ทีมงานของ
  ผู้ให้บริการและผู้พัฒนา
  เกมของต่างประเทศ ,
  รวมถึงการแอบอ้างใดๆ
  ที่ตนเองนั้นไม่ใช่ตัวจริง
  เพื่อหวังผลประโยชน์จาก
  ผู้อื่น และการตั้งชื่อของ
  ไอดี หรือตัวละครที่ไม่
  เหมาะสม
  - ลบตัวละครที่กระทำการ
  อันไม่เหมาะสม (หาก
  ระบบไม่สามารถลบ
  เฉพาะที่ตัวละครได้ จะ
  พิจารณาลบที่ไอดีแทน)
  - ระงับการใช้งานไอดี
  และหมายเลขบัตร
  ประชาชนที่ใช้สมัครเล่น
  เกม 30 วัน
  - ลบไอดีที่กระทำการอัน
  ไม่เหมาะสม
  - ระงับการใช้หมายเลข
  บัตรประชาชนที่ใช้สมัคร
  เล่นเกม
  - ระงับไอดีถาวรทุกเกม
  ในเครือ Ini3 (รวมถึงเกม
  ในอนาคตด้วย)
  - ดำเนินคดีทางกฏหมาย
  5) หลอกลวง หรือกลั่น
  แกล้งทำให้ผู้อื่นเกิดการ
  กระทำการอันไม่เหมาะ
  สม , ทำให้ผู้อื่นได้รับ
  ความเสียหายในทรัพย์
  สิน , ขัดขวาง หรือสร้าง
  ความรำคาญให้กับผู้อื่น
  ทำให้ไม่สามารถเล่นเกม
  ได้อย่างปกติ
  - ระงับไอดี 30 วัน
  - ยึดผลประโยชน์ที่ได้รับ
  - หากมีผลต่อทรัพย์สิน
  จริงผู้เสียหายสามารถ
  ดำเนินคดีทางกฏหมาย
  - ระงับไอดี 90 วัน
  - ลบไอเทมทั้งหมดและ
  ตัวละครในเกมที่กระทำ
  การอันไม่เหมาะสม
  - ระงับไอดีถาวรเกมที่
  กระทำการอันไม่เหมา
  ะสม
  6) ใช้ประโยชน์จากข้อ
  ผิดพลาดของเกม(บัค)
  ทั้งที่ทางทีมงานได้แจ้ง
  ให้ทราบ และที่ทางทีม
  งานไม่ได้แจ้งให้ทราบ
  - ระงับเพื่อดำเนินการ
  (ชั่วคราว)
  - ยึดผลประโยชน์ที่ได้รับ
  - ระงับไอดี 30 วัน
  - ลบไอเทมทั้งหมดและ
  ลบตัวละครในเกมที่
  กระทำการอันไม่เหมาะ
  สม
  - ระงับไอดีถาวรเกมที่
  กระทำการอันไม่เหมาะ
  สม
  - ดำเนินคดีทางกฏหมาย
  7) กระทำการลามก
  อนาจารในที่สาธารณะ
  (ใช้ข้อความ ,
  สัญลักษณ์ , รูปภาพ
  หรือสื่อใดๆ แสดงสู่
  สาธารณชน)
  - ระงับไอดี 7 วัน - ระงับไอดี 15 วัน - ระงับไอดี 30 วัน
  8) ยั่วยุ , ส่อเสียด ,
  ประชดประชัน เป็น
  โอกาสให้เกิดการทะเลาะ
  วิวาท , สร้างความแตก
  แยก , สร้างความเสื่อม
  เสียให้กับบุคคล , นิติ
  บุคคล หรือสถาบัน
  - ระงับไอดี 3 วัน - ระงับไอดี 30 วัน - ระงับไอดี 60 วัน
  - ลบไอเทมทั้งหมดและ
  ตัวละครในเกมที่กระทำ
  การอันไม่เหมาะสม
  9) ใช้คำไม่สุภาพ , คำ
  ไม่เหมาะสม หรือฟลัดคำ
  (ประกาศหรือพูดซ้ำๆ
  หลายๆ ครั้ง) ในที่
  สาธารณะ
  - ระงับไอดี 3 วัน - ระงับไอดี 7 วัน - ระงับไอดี 15 วัน
  10) ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
  (สาเหตุอื่นๆ นอกเหนือ
  จากข้อที่ 1-9)
  - ตักเตือน
  - ยึดผลประโยชน์
  - ระงับไอดี 7 วัน
  - ยึดผลประโยชน์
  - ระงับไอดีถาวรเกมที่
  กระทำการอันไม่เหมาะ
  สม
  - ดำเนินคดีทางกฏหมาย


  หมายเหตุ :
  เริ่มใช้กฏ กติกาใหม่ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2550 เป็นต้นไป
  ทางทีมงานจะพิจารณาตามกฏ-กติกาใหม่ ในกรณีที่ถูกระงับไอดีตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550 และเพิ่งติดต่อทีมงานเข้ามาเป็นครั้งแรก
  สำหรับกรณีที่ทางทีมงานได้ทำการตัดสินไปแล้วก่อนวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2550 จะไม่เปลี่ยนแปลงการตัดสินตามกฏ-กติกาใหม่
  กรณีที่มีการละเมิดกฎ- กติกาซ้ำมากกว่า 1 ข้อ จะดำเนินการตามกฏ-กติกาขั้นสูงสุด
  การพิจารณาตัดสินจากทางทีมงาน GM ถือเป็นที่สิ้นสุด
  ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมกฎ-กติกาให้เหมาะสมขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎ-กติกา ของทางทีมงาน จะยึดหลักทางคุณธรรม จริยธรรม และความยุติธรรม)
  การระงับไอดี จะมีผลต่อการใช้งานทาง Ini3 Visa , เว็บบอร์ด , เว็บไซต์ และเกม ในเครือบริษัท Ini3 ทั้งหมด
  การละเมิดต่อกฏ-กติกา ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นเป็นผู้กระทำ จะต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกัน
  ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บหลักฐานจากการที่ผู้เล่นละเมิดกฎกติกาต่างๆ เป็นเวลา 30 วัน นับจากวันที่เริ่มระงับไอดี หากมีการติดต่อเข้ามาหลังจากถูกระงับไอดีเกิน 30 วัน ทางทีมงานจะพิจารณาระงับไอดีถาวร โดยสงวนสิทธิ์ในการไม่ชี้แจงข้อมูลใดๆ
  การดำเนินคดีทางกฏหมาย จะดำเนินคดีตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด
     
  ข้อมูลทางกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  คลิกเพื่ออ่าน
   
 
  ที่อยู่ : 149 อาคารแกแล็คซี่เพลส ชั้น 8 (ห้อง 8/1-8/2) ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ-บริการข้อมูล GM Hotline : โทร. 0-2687-2777, แฟ็กซ์ : 0-2687-2778 E-mail : gm@ini3.co.th
เปิดให้บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 19.00 น.
ติดต่อธุรกิจ : โทร. 0-2687-2700, แฟ็กซ์: 0-2687-2799
@ Ini3 Digital PLC All Rights Reserved.