บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (Ini3 Digital PLC)

บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 เป็นผู้ให้บริการเกม Pangya ซึ่งเป็นถือเป็นเกมออนไลน์อันดับหนึ่งของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549 นอกจากนี้ยังได้เปิดให้บริการเกมออนไลน์ต่างๆ อยู่ในปัจจุบันอย่างมากมาย


นโยบายในการสร้างสรรค์สังคมเกมออนไลน์
บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่ต้องการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงสังคมเกมออนไลน์ โดยขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาสังคมเกมออนไลน์ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยมีจุดประสงค์สำคัญดังนี้

  • ทางทีมงาน และผู้เล่นทุกท่านมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และมีความเชื่อว่าหากพวกเราได้ร่วมมือกันสร้างสรรค์ สังคมเกมออนไลน์ก็จะน่าอยู่และดียิ่งขึ้น
  • ทางทีมงานพยายามให้ความเป็นธรรม และความเท่าเทียมกันให้กับผู้เล่นทุกๆ ท่าน เพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม และพยายามที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเกมออนไลน์ที่มีพฤติกรรมเอาเปรียบผู้เล่นคนอื่น
  • สำหรับผู้เล่นเกมออนไลน์ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จะได้รับโอกาสพร้อมคำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงตนเองจากทางทีมงาน เพื่อกลับมาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันสร้างสังคมเกมออนไลน์ให้ดีขึ้นต่อไป
  • สนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้เล่นทุกคนรู้จักใช้สติปัญญา ใช้เหตุผล และความรอบคอบ ก่อนที่จะตัดสินใจกระทำการใดๆ ลงไป เช่น การแบ่งเวลาในการเล่นเกมให้เหมาะสม , การใช้จ่ายที่อยู่ในหลักของความพอเพียง
  • สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เล่นทุกคนมีความรักสามัคคีปรองดองกัน
  • สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เล่นทุกคนมีความฉลาด รอบรู้ หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นต่อไป
  • สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เล่นทุกคนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น และเสียสละ เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม
  • ให้ความเคารพ และปฏิบัติตามกฏ กติกา มารยาทของสังคม


นโยบายในการให้บริการ
บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการให้บริการด้วยรูปแบบที่ลูกค้ากับทีมงานมีความใกล้ชิดกัน และให้ความรู้สึกที่เป็นกันเอง ทางทีมงานยินดีรับปรึกษาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าทุกๆ คน ทั้งปัญหาทางด้านเกม และปัญหาอื่นๆ ที่ลูกค้าประสบ โดยมีทีมงานซึ่งผ่านการฝึกอบรมทางด้านจิตวิทยา และการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคและด้านเกม มาให้บริการด้วยความเข้าใจและใส่ใจกับลูกค้าอย่างถึงที่สุด เสมือนเป็นคนสำคัญคนหนึ่งในครอบครัวของเรา ทางทีมงานพร้อมที่จะให้ความรู้ ให้คำแนะนำที่ดี และเป็นเพื่อนที่ดีที่คอยรับฟัง รับปรึกษาปัญหาตลอด ผ่านทาง GM Hotline 0-2687-2777 และ board.ini3.co.th เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าทุกท่าน

นโยบายในการช่วยเหลือสังคม
บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการช่วยเหลือและทำประโยชน์ให้กับสังคม ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือเข้าร่วมกับโครงการสาธารณกุศลต่างๆ โดยได้สนับสนุนทางด้านปัจจัยสี่ ทุนทรัพย์ รวมไปถึงกำลังกายกำลังใจ เพื่อเป็นการทำประโยชน์ตอบแทนสังคมที่ดี ที่ให้เราได้อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

   
 
  ที่อยู่ : 149 อาคารแกแล็คซี่เพลส ชั้น 8 (ห้อง 8/1-8/2) ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ-บริการข้อมูล GM Hotline : โทร. 0-2687-2777, แฟ็กซ์ : 0-2687-2778 E-mail : gm@ini3.co.th
เปิดให้บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 19.00 น.
ติดต่อธุรกิจ : โทร. 0-2687-2700, แฟ็กซ์: 0-2687-2799
@ Ini3 Digital PLC All Rights Reserved.